VOP

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY – RZ-Technology s.r.o.

        I.            Všeobecně úvodní ustanovení

 1. Prodejní a obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy nebo závazné objednávky uzavřené mezi RZ-Technology s.r.o., se sídlem Jetětice 9, 398 48 Jetětice, IČO 090 33 114, zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29751 a kupujícím. Tyto prodejní a obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, popřípadě se od těchto podmínek odchýlit, toto však musí být uvedeno písemně. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto prodejních a obchodních podmínek.
 2. Předmětem kupní smlouvy nebo závazné objednávky je prodej zboží prodávajícím a jeho koupě kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží uvedené ve smlouvě za dohodnutých podmínek.

Zboží je:

 1. typové (je skladem)
 2. atypické vyráběné na zakázku (není skladem) a vyrábí se až dle požadavku odběratele, dle jím zadávacích podmínek. Nevrátí-li kupující potvrzenou kupní smlouvu, smlouvu o dílo nebo závaznou objednávku do 14 -ti dnů ode dne vystavení, může prodávající od kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo závazné objednávky odstoupit.

     II.            Uzavření smlouvy

 1. Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objednávání, dodání a převzetí zboží musí být písemné. Za písemnou formu se považuje i uzavření smlouvy prostřednictvím emailu a faxu.
 2. Základními doklady jsou závazná objednávka (v písemné podobě), která je považována za návrh kupní smlouvy, dodací list a faktura. V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. faktura za hotové a dodací list.
 3. Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) prodávající tuto potvrdí, popř. upřesní druh, množství, termín a případné další podmínky uvedené na objednávce a zašle ji zpět kupujícímu k písemnému odsouhlasení. Nevznese-li kupující proti těmto upřesněním ze strany prodávajícího námitky do 3 pracovních dnů po obdržení potvrzené objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou. Provedení jakýchkoliv dalších změn v objednávce kupujícím a nové zaslání objednávky prodávajícímu se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší platnost předchozí objednávky potvrzené prodávajícím.

  III.             Cenové podmínky

 1. Cena je stanovena jako cena smluvní (dle zákona o cenách č.526/1990Sb. v platném znění), na základě ceníku prodávajícího platného v době uskutečnění dodávky. U zakázkové (atypické) výroby prodávající sdělí na základě předaných technických podkladů a projektové dokumentace cenu kupujícímu na základě samostatné kalkulace. Ceny jsou stanoveny následujícím způsobem:
 2. Cena EXW – výrobní závod RZ-Technology s.r.o., v ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek kupujícího nebo na jím určený dopravní prostředek specifikovaný v kupní smlouvě nebo závazné objednávce.
 3. Cena FCO – cena vč. dopravy, v ceně zboží je zahrnuta doprava na stavbu naloženým LKW včetně naložení. V případě, že bude doprava na stavbu provedena dopravci RZ-Technology s.r.o. bude v ceně zahrnuta i zpáteční doprava LKW. V případě nadrozměrné dopravy bude účtována přirážka za dopravu dle individuální kalkulace.
 4. Cenové nabídky prodávajícího mají platnost po dobu jednoho měsíce od data vystavení, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak.
 5. V případě, že kupující zruší závaznou objednávku, může prodávající kupujícímu účtovat storno poplatky do výše 20% ceny dodávky zboží u typového zboží. U zboží vyrobeného na zakázku bude kupujícímu fakturováno po písemném upozornění 100% ceny objednaného zboží.
 6. Kupující se zavazuje, že výrobky odebere v daném termínu s max. posunem 14 -ti kalendářních dnů. Pokud kupující nedodrží ani tento posunutý termín plnění je prodávající oprávněn po tomto termínu účtovat skladné ve výši 2 % z ceny uskladněných výrobků za každý započatý den prodlení. Skladné bude fakturováno 1x měsíčně nebo při realizaci odběru. Pokud nedojde k odběru zboží kupujícím v náhradním termínu má prodávající právo zboží prodat nebo zlikvidovat.

  IV.            Platební podmínky

 1. Při placení zboží v hotovosti vystavuje prodávající tzv. fakturu za hotové. Podpisem této faktury potvrzuje kupující řádné převzetí zboží. Rovněž svým podpisem potvrzuje i řádné seznámení a souhlas s těmito podmínkami.
 2. Při placení zboží převodním příkazem vystavuje prodávající fakturu (daňový doklad). Ujednává se splatnost faktury 14 dnů ode dne vystavení, pokud není ve smlouvě či potvrzené objednávce uvedeno jinak. Dnem zaplacení faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
 3. U atypické (zakázkové) výroby jsou ceny kalkulovány a časově omezeny pro každý obchodní případ. Dojde-li mezi vypracováním cenové nabídky dodavatelem a uzavření smlouvy k výraznému zvýšení cen vstupů (zejména materiálu nebo energií), nebo došlo-li ze strany odběratele k chybnému či neúplnému zadání je dodavatel oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou kalkulaci.
 4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.
 5. Při prodlení kupujícího s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího může prodávající zadržet a neplnit v takových případech i na dosud nesplněné dodávky, a to i na základě potvrzených objednávek, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní. Zároveň má prodávající při zadržení plnění právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním zboží od kupujícího viz. odst. III-4.
 6. Prodávající neposkytuje pozastávky.
 7. Oprávněná reklamace po převzetí výrobků neopravňuje odběratele k zadržování plateb.
 8. Prodávající může, na základě akceptace kupujícím, kupujícímu zasílat faktury za poskytované zboží a služby v elektronické podobě, v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

     V.            Dodací podmínky

 1. Termín plnění dodávky je stanoven potvrzením závazné objednávky kupujícímu, popřípadě kupní smlouvou. V potvrzeném termínu se prodávající zavazuje kupujícímu zboží vydat a kupující se zavazuje zboží odebrat.
 2. Dodání zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do doby uvedené v objednávce nebo kupní smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo nedodržet již potvrzené dodací termíny z důvodu přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího, či pokud byly k objednávce připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán, či pokud prodávající nemůže dodržet již potvrzený dodací termín z důvodu prodlení na straně jeho subdodavatele. Takovéto nedodržení termínu neznamená porušení smlouvy ze strany prodávajícího a kupujícímu nevznikají v takovém případě žádné nároky z důvodu pozdního dodání zboží, pokud je prodlení maximálně v délce 10 pracovních dnů.
 3. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
 4. Dodávka je splněna:
  1. naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo předáním dopravci, kterého určí kupující
  2. předáním, popř. složením zboží na stavbě nebo na místě určeném kupujícím
  3. zabudováním nebo namontováním výrobku na stavbu na místě určeném kupujícím

   Při převzetí, resp. při odběru zboží dle 4.1 musí odebírající osoba předložit plnou moc k odběru, popř. opis objednávky nebo musí být na jméno řidiče a číslo auta tato plná moc zaslána kupujícím (faxem, e-mailem). Obsluha dopravních prostředků je povinna se chovat tak, aby nezpůsobila v areálu prodávajícího škodu na majetku, zdraví osob a na životním prostředí a dodržovala platné zákony BOZP a o ochraně životního prostředí.

   Při zabudování nebo namontování zboží dle 4.2 je kupující povinen zajistit převzetí zboží, v jím určeném místě oprávněným zástupcem. Jméno oprávněného zástupce bude uvedeno na objednávce, popř. plné moci. Nebo na základě plné moci zaslané emailem nebo faxem. Tato osoba je povinna dílo převzít a v případě výtek tyto zapsat do předávacího protokolu montážní skupiny s datem odstranění.
 5. V případě, že bude mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno, že prodávající může dodat zboží nebo službu kupujícímu jen za předpokladu, že bude řádně připravené místo dodání (tzv. „stavební připravenost“) a kupující k ujednanému termínu nezajistí na své náklady stavební připravenost, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených se zmařenou montáží.
 6. Kupující je povinen dodání zboží potvrdit na dodacím listu.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věcí (podpisem dodacího listu kupujícím, jeho zástupcem nebo dopravcem)
 8. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od kupujícího vykoupit zpět dodané a zaplacené zboží (pouze celá originální balení, netýká se atypické zakázkové výroby). V těchto případech je účtován stornopoplatek 20 % z kupní ceny.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží vyfakturovat, pokud si kupující zboží nevyzvedne nebo nepřevezme do 14 dnů od data potvrzení vývozu.

  VI.            Balení a způsob dopravy

 1. Prodávající dodává zboží, výrobky balené na paletách, v paketech, svazcích nebo volně dle povahy přepravovaného zboží.
 2. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena palety neoznačené (znakem EUR) 80,- Kč plus DPH jako nevratné, palety značené EUR ve výši 230,- Kč plus DPH. Hmotnost palety je 30 kg. Palety značené EUR jsou prodávajícím vykupovány za 195,- Kč plus DPH, do 60 – ti dnů od data nákupu. Prodávajícím za palety značené EUR bude na tuto částku vystaven ve prospěch kupujícího dobropis.
 3. Přijímány jsou zpět pouze palety nepoškozené, schopné dalšího použití k paletizaci a expedici zboží.
 4. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby: – odběr a odvoz zboží dopravními prostředky kupujícího – dodání zboží dopravními prostředky prodávajícího na určené místo v dohodnutém termínu.
 5. Zboží na paletách je přepáskováno páskou. Pro zabezpečení nákladu je dopravce povinen zajistit náklad na vozidle kurty. V případě špatného kurtování (dodávka EXW) nebude brán zřetel na eventuální poškození zboží při přepravě a následné reklamace.

VII.            Odpovědnost za vady a záruční doba

 1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré reklamace lze uplatnit pouze písemnou formou. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis. Za zjevnou vadu se považuje nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek ve vzhledu, rozměrech, množství, balení a jakosti provedení.
 2. Ostatní skryté vady zboží je povinen kupující u prodávajícího písemně reklamovat nejpozději do jednoho měsíce po zjištění vady, a to nejdéle do skončení záruční doby, podle odst.3 a 4.
 3. Na dodané výrobky zabudované do stavby poskytuje výrobce záruční lhůtu 60 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Na výrobky ostatního charakteru se vztahuje standardní zákonem stanovená lhůta 24 měsíců. Nárok na uplatnění nevznikne v případě:
  1. poškození zboží z důvodu špatně provedené montáže, pokládky či neodborného zacházení
  2. poškození zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy
  3. kolísání barevných odstínů, vzniku plísní, hniloby, výsušných trhlin, nebo tvarové stálosti prvků exponovaných v exteriéru. Těmto projevům vlastností přírodních surovin nelze technologicky zcela zabránit a nelze je proto uznat jako vadu výrobku. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti výrobků, stanovené příslušnými normami jakosti. Působením povětrnostních vlivů a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k tvarovým nestálostem dřevěných prvků
  4. poškození povrchu zboží z důvodu mechanického opotřebení, nebo nedostatečné ochrany údržby povrchu
  5. poškození zboží během přepravy způsobené nedostatečným kurtováním
  6. poškození způsobená vyšší mocí (např. povodní, zaplavením, požárem, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal apod.)
 4. V případě neoprávněné reklamace – není-li nalezena závada, nebo nejsou splněny podmínky pro uznání záruky je prodávající oprávněn vyúčtovat zákazníkovi skutečné náklady spojené s vyřízením reklamace.
 5. Bez ohledu na případnou reklamaci, je kupující vždy povinen uhradit celou kupní cenu dodaného zboží ve lhůtě splatnosti, kdy reklamování dodaného zboží nemá vliv na splatnost kupní ceny. To samé platí i v případě, kdy reklamace nebude ze strany prodávajícího uznána jako důvodná.
 6. V případě prodeje zboží, jehož není prodávající přímým výrobcem se délka záruční doby řídí záruční dobou poskytovanou konkrétním výrobcem.
 7. V případě, že kupující zjistí nebo mohl zjistit vadu dodaného zboží před jeho použitím je povinen toto vadné zboží uchovat a odděleně skladovat do vyřízení reklamace. V případě, že takto neučiní nevzniká jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody.

VIII.            Odstoupení od smlouvy

 1. Ujednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující porušuje platební podmínky. Prodávající v takovémto případě neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu do odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně prokazatelným způsobem.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude kupující v prodlení s převzetím dodaného zboží po dobu delší než 15 dní.
 3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže je kupující v úpadku, nebo jde-li o hrozící úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.

   IX.            Ochrana osobních údajů

 1. Uzavřením smlouvy, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, kupující uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se zpracováním osobních údajů uvedených ve smlouvě a předaných v rámci obchodního styku. Poskytnutí těchto údajů je projevem svobodné vůle a je dobrovolné. Dále kupující uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 o některých službách informační společnosti. Toto obchodní sdělení může být formou SMS, MMS, emailu nebo telefonicky. Souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze zrušit zasláním emailu na email info@rz-traktory.eu Souhlasy lze rovněž zrušit písemnou formou adresovanou na sídlo prodávajícího.
 2. Kupující dále dává souhlas s poskytnutím osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, za účelem shromažďování a zpracování osobních údajů kupujícího pro účely poskytování a nabízení služeb a produktů prodávajícího, marketingové obchodní účely prodávajícího a jeho partnerů (informování o službách a produktech prodávajícího a jeho partnerů, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům) a pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Kupující bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je současně nezbytné k řádnému naplnění smlouvy.

     X.             Řešení sporných záležitostí

 1. Strany se zavazují veškeré sporné záležitosti vzniklé z titulu dodávek zboží řešit smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě o vyřešení sporných záležitostí rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran příslušný soud.

   XI.            Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva a veškerá práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy nebo s ní související se řídí českým právem.
 2. Ani prodávající, ani kupující nesmí poskytnout smlouvu ani její část ohledně jejich smluvního vztahu třetí osobě, ledaže jim to ukládá právní předpis nebo vymahatelné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Prodávající i kupující jsou povinni přijmout dostatečná technická a organizační opatření ke splnění těchto povinností.
 3. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, pro soukromé osoby i podnikatele. Případné změny a doplňky lze provést pouze písemně. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky nabývají platnosti datem 1.1.2021

Zdeněk Ručka